Mål 1: Utrydde fattigdom

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-1-RGB.jpg

"Utrydde alle former for fattigdom i hele verden"

Ekstrem fattigdom halvert

Siden 1990 har den ekstreme fattigdommen globalt blitt halvert. Likevel lever fortsatt 736 millioner mennesker under den ekstreme fattigdomsgrensen, på under 17 kroner om dagen, i følge Verdensbanken. Bærekraftmålet nr 1, har som mål å utrydde den ekstreme fattigdommen innen 2030. Det er flere faktorer som påvirket dette målet; krig og konflikt, inntektsulikheter og klimaendringer. For å klare dette må den økonomiske veksten være inkluderende og fordeles jevnt blant land og befolkning. I tillegg må det skapes bærekraftige jobber som gir like muligheter til alle.

Hvordan jobber bedriftene med fattigdom?

I følge PwC jobber kun tre av 100 norske bedrifter aktivt med dette målet. De fleste selskapene som prioriterer utrydding av sult investerer i tiltak utenfor bedriften, gjerne i områder rundt deres virksomhet. Dette forsterker bedriftens posisjon i samfunnet ved at de er en del av den lokale verdiskapningen, og støtter initiativer som hjelper de økonomisk svakeste i samfunnet.

 

Barn og eldre kommer dårligst ut

I Norge lever få mennesker under den ekstreme fattigdomsgrensen. Til tross for det lever det mange under EUs relative fattigdomsgrense, der i blant norske pensjonister. I dag lever over 100.000 norske barn under fattigdomsgrensen. Skoleelever som ikke har med matpakke, barn som ikke har råd til å være med på fritidsaktiviteter eller har gode nok uteklær. Norske bedrifter kan bidra ved å investere i lokalsamfunnet.

Invester i lokalsamfunnet

Norske selskaper kan investere i gratis fritidstilbud som inkluderer utstyr til barn, som gir flere barn muligheten til å drive fysisk aktivitet etter barnehage og skole uten kostnader for familien. Bedriftene kan også investere i ungdomsklubber, som sikrer at barn og unge har et trygt oppholdssted etter skolen hvor de får servert mat.

Sikre gratis ferie og fritidsaktiviteter for lavinntektsfamilier

Agenda X tilbyr barn og unge 1 ukes sommerleir til de mellom 13-22 år til en symbolsk sum. Dette initiativet gjør det mulig for barn fra lavinntektsfamilier å dra på ferie uten store kostnader, samtidig som de får sosialisert seg en uke i hyggelige omgivelser. Røde Kors tilbyr lignende initiativ, bare for hele familien. Dette  sikrer at familier med vanskeligstilt økonomi kan dra på sommerferie.

Andre aktører som investerer i barn og familier med svak økonomi er Coop, som sammen med Røde Kors har lansert Coop Dugnaden. Denne dugnaden ønsker å inkludere flere barn i aktiviteter, for å unngå at de blir utelatt i sosiale sammenhenger.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom og andre bærekraftsmål 

Delmål til mål 1

1.1) Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom, for tiden målt til under 1,90 dollar om dagen å leve for.

1.2) Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom.

1.3) Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger, herunder minimumsstandarder, og innen 2030 nå de fleste fattige og sårbare.

1.4) Innen 2030 sikre at alle kvinner og menn, særlig fattige og sårbare personer, har lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til grunnleggende tjenester, eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, arv, naturressurser, egnet teknologi og finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering.

1.5) Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og sårbare overfor klimarelaterte ekstreme hendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer.

1.a) Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra mange ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare virkemidler til å gjennomføre programmer og politikk med sikte på å utrydde alle former for fattigdom.

1.b) Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å framskynde investeringer i fattigdomsbekjempende tiltak.

Alle bærekraftsmålene