Mål 15: Livet på land

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-15-RGB.jpg
Mål 15: Livet på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Skog dekker 30 prosent av jordens overflate

Skogen gir mat og ly, bekjemper klimaendringer, tar vare på det biologiske mangfoldet, og er hjemmet til mange urfolk. Over 80 prosent av alle dyr, planter og insekter som lever på land, bor i skogen. 1,6 milliarder mennesker har skogen som sitt levebrød. Avskoging og ørkenspredning er store utfordringer når det gjelder å skape bærekraftig utvikling. Samtidig blir de menneskene som er avhengige av skogen mer utsatt for fattigdom.

Regnskog og urbefolkning

De siste månedene har vi lest mye om brannene i Amazonas. Brann og nedhugging av regnskogen er ikke noe nytt. Hvert femte sekund forsvinner regnskog tilsvarende størrelsen på en fotballbane. Det utgjør 12 fotballbaner per minutt, 720 fotballbaner i timen eller 17.280 fotballbaner i døgnet. Dette er et stort problem for det biologiske mangfoldet i verden, i tillegg til menneskene som bor i områdene. Australia er kjent for å ha en «brann sesong» hvor det er ekstra stor fare for brann og tørke. Dette har tatt livet av mange dyr og mennesker tidligere, men de nyligste brannene er et resultat av tørke og klimaendringer ifølge eksperter. Som følge av denne brannen anslår det at rundt en milliard dyr har gått tapt, og flere dyrearter har blitt utrydningstruet. 

Landbruk er et viktig levebrød

I noen tilfeller er brannene påsatt som følge av avskoging. Mye av grunnen til avskogingen er jordbruksindustrien. 2,6 milliarder mennesker får sin inntekt direkte fra jordbruk, men over 50% av alt land som brukes til dyrking er utsatt for en degradering av jordsmonnet. Dette blir fort komplekst når mennesker liv avhenger like mye av jorden som havet for livsgrunnlag og levebrød. Planteliv utgjør 80% av vårt kosthold og vi er avhengige av landbruket som en viktig økonomisk ressurs og et verktøy for utvikling. Så hvordan kan vi sikre et bærekraftig landbruk som tar hensyn til dyr og menneskers utvikling?

Alternative næringskilder

Insekter  har vært et næringsmiddel i flere land i århundrer, men de begynner nå å forstyrre vestlig landbruk og akvakultur med sin høye fôreffektivitet og attraktive miljøfordeler. Med økende etterspørsel etter mat med høyt protein og nye produkter som entrer markedet, er dette et potensielt gjennombruddsmarked å satse på. Det viser seg nemlig at ved å bytte til spiselige insekter, kan man unngå tap av biologisk mangfold og store naturskader. 

En potensiell millioninvestering

I følge Global Opportunity rapporten fra 2018 vil det globale markedet for spiselige insekter stige til 772,9 millioner dollar innen 2024. Med andre ord er dette noe å investere i på et tidlig stadie. Det finnes flere internasjonale og nasjonale aktører som gjør dette gjennom alt fra insekts oljer, tortilla chips til dyrefor. I Norge har Larveriet gått helt inn for denne alternative og bærekraftige løsningen. Utover at larvene er en god næringskilde og har høyt proteininnhold har det også et lavt klimagassutslipp og ressursbehov. Dette vil si at larvene krever mindre vann, mindre areal og mindre for. 

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 15: Livet på land og andre bærekraftsmål.  

Delmål til mål 15

15.1) Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler.

15.2) Innen 2020 fremme gjennomføring av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger og i betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå.

15.3) Innen 2030 bekjempe forørkning, gjenopprette forringet land og matjord, herunder landområder som er rammet av forørkning, tørke og oversvømmelser, og arbeide for en verden uten landforringelse.

15.4) Innen 2030 sikre bevaring av økosystemer i fjellområder, herunder deres biologiske mangfold, slik at de skal bli bedre i stand til å yte viktige bidrag til en bærekraftig utvikling.

15.5) Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut.

15.6) Fremme en rettferdig og likelig deling av fordelene knyttet til bruk av genressurser, og fremme en formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonale avtaler.

15.7) Treffe umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter og håndtere både tilbuds- og etterspørselssiden ved handelen med ulovlige produkter fra viltlevende dyr.

15.8) Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter og for i betydelig grad å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer, samt kontrollere eller utrydde prioriterte miljøfremmede arter.

15.9) Innen 2020 innarbeide prinsipper om økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggings- og utviklingsprosesser, strategier for fattigdomsreduksjon samt regnskaper.

15.a) Skaffe til veie og oppnå en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder med sikte på bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer.

15.b) Skaffe til veie betydelige ressurser fra alle kilder og på alle nivåer for å finansiere en bærekraftig skogforvaltning, og sørge for virkemidler egnet til å fremme slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet for bevaring og nyplanting av skog.

15.c) Øke den globale støtten til tiltak for å bekjempe krypskyting og ulovlig handel med vernede arter, blant annet ved å styrke lokalsamfunnenes evne til å benytte de muligheter som finnes for å opprettholde et bærekraftig livsgrunnlag.

Alle bærekraftsmålene