Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-8-RGB.jpg
Mål-8-Anstendig-arbeid-og-økonomisk-vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Halvparten av verdens befolkning kan ikke leve av lønnen sin

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Derfor er det å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid, en forutsetning for bærekraftig utvikling. Likevel er det en av de største utfordringene vi står overfor på verdensbasis. Mål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst sikter på å skape arbeidsplasser av god kvalitet og rettferdig lønn.

Et populært bærekraftsmål blant bedriftene

Bærekraftsmålet er faktisk et av de mest priorerte målene for selskaper verden over, hvor 28% av bedriftene anser dette som en del av deres visjon eller strategi. Målet innebærer å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. I følge PwC knytter de fleste selskapene målet til sin langsiktige verdiskapning og ansvarlighet i arbeidslivet. Utover det mener PwC at målet er relevant for alle selskaper, uansett bransje og hvor de opererer. Ansvarlighet og aktsomhet i kontraktsforhold og en konkret visjon for langsiktig verdiskaping er noe alle selskaper burde ha på plass.

En nødvendighet for selskapene

God næringsvirksomhet er nødvendig for å skape jobber og bekjempe fattigdom. For å bidra til å nå bærekraftsmålene må næringslivet ta sosialt ansvar og bry seg om mer enn bunnlinjen. Investeringer er viktig for næringsutvikling, men næringsutviklingen må innebære sysselsetting og opprettelse av anstendige arbeidsplasser dersom investeringene skal bidra til utvikling og fattigdomsreduksjon.

Bærekraftsmålene må implementeres og kvinnene må med 

Det er flere bedrifter som har bærekraftsmål 8 som en del av deres samfunnsansvar. Blant annet har Sparebank 1 Nord-Norge integrert bærekraft som en del av virksomheten. I det legger de å balanserer mellom økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Dette har resultert i initiativer som plastløftet som skal forhindre at gummigranulat fra kunstgressbaner havner i havet.  
 
I 2018 lå kvinners deltagelse på arbeidsmarkedet på 48%, mens menns deltagelse lå på 75%. Dette er et hull som kan og må fylles. Likestilling mellom kjønnene er en forutsetning for å nå mange av de andre bærekraftsmålene. I et forretningsperspektiv kan det å satse på kvinner øke omsetning så vel som produktivitet. Ikke minst kan det å satse på kvinnelige ledere bidra til stabile og økonomisk lønnsomme samfunn- og derav attraktive investeringsmuligheter. Det er kort sagt: “Det riktige å gjøre, og det smarte å gjøre”.  
 

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst og andre bærekraftsmål 

 

 

Delmål til mål 8

8.1) Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst sju prosent per år i de minst utviklede landene.

8.2) Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

8.3) Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å sørge for tilgang til finansielle tjenester.

8.4) Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

8.5) Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

8.6) Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring.

8.7) Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

8.8) Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.

8.9) Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

8.10) Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til å stimulere til og utvide tilgangen til bank- og forsikringstjenester samt finansielle tjenester for alle.

8.a) Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid for Trade») til utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, blant annet gjennom et bedre integrert rammeverk for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede landene.

8.b) Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom, og gjennomføre Den internasjonale arbeidsorganisasjonens «Global Jobs Pact».

Alle bærekraftsmålene