Mål 7: Ren energi for alle

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-7-RGB.jpg
Mål 7: Ren energi for alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Bærekraftig energi er fremtiden

Verden beveger seg fra fossil energi til bærekraftig energi i en rekordfart. Likevel er energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser. Hvilken energi som benyttes står i sentrum av alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Dette innebærer arbeid, sikkerhet, klimaendringer og matproduksjon så vel som muligheten for økt omsetning og produktivitet.

Løsningen selskapene ønsker å innfri er fornybar energi, da dette både er klimavennlig, sikkert og svært lønnsomt. Dette innebærer energi som vannkraft, vindkraft og solkraft.
En fersk rapport fra BVG Associates understreker det enorme mulighetene for havvind energi i Norge. Blant annet tilsier rapporten at utbygging av vindkraft i nordsjøen kan bidra til at Europa når bærekraftsmålene. Dette krever selvsagt ambisiøse utbygginger, men det gir desto mer potensiale til norske leverandører.

Norske selskaper som foregangseksempler

Norge har lenge vært i spydspissen for vannkraft. Faktisk kommer mesteparten av alt kraftverk i Norge fra vannkraft, og dette til tross for at vannkraft kun utgjør ⅙ del av verdens total kraftproduksjon.
Equinor er en aktør som har begynt å satse fornybar energi i form av vindkraft, og har bygd verdens største flytende havvindpark utenfor kysten til Skottland. De ser nå på flere muligheter for flytende vindparker i Norge og Storbritannia.

10 tiltak som kan begrense den globale oppvarmingen

DNV-GL anbefaler 10 tiltak som kan som potensielt kan begrense den globale oppvarmingen. Dette inkluderer blant annet: USD 1.5 billioner i årlige investeringer globalt i videre utviding og forsterkning av energinettet. En 8-ganger økning i fornybar energiproduksjon innen 2030, og en 50-ganger-økning i produksjon av batterier for de 50 millioner elektriske kjøretøyene som trengs per år innen 2030.

I følge PwC er dette bærekraftsmålet et av de som har størst fremgang i antall selskaper som prioriterer bærekraftsmålene. Noen selskaper rapporterer konkret på egen energimix og andelen fornybar energi i deres totale forbruk. Dette gjelder 19 av Norges 100 største selskaper, og 6 av disse har også tallfestede mål for andelen fornybar energi. Norske selskaper har dermed et enormt potensialet i målet om ren energi for alle.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 7: Ren energi for alle og andre bærekraftsmål 

Delmål til mål 7

7.1) Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.

7.2) Innen 2030 betydelig øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk.

7.3) Innen 2030 doble energieffektivitetsraten på verdensbasis.

 

7.a) Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, herunder fornybar energi, energieffektivisering og en avansert og renere teknologi for fossilt brensel, samt fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.

7.b) Innen 2030 utbygge infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogrammer.

Alle bærekraftsmålene