Mål 16: Fred og rettferdighet

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-16-RGB.jpg

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Fred og sikkerhet er avgjørende for bærekraftig utvikling

Når nasjoner står overfor konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Dette hemmer den økonomiske veksten i et land og frarøver mennesker retten til grunnleggende velferdstjenester. Bærekraftsmålene er ment til å sees i sammenheng, og dette kommer tydelig frem her. Det er for eksempel utfordrende å tilrettelegge for god utdanning eller helse i konfliktfylte land. Fred og stabilitet er universelle menneskerettigheter, og er avgjørende for en bærekraftig utvikling.

Hva er situasjonen nå?

I løpet av 2017 hadde 68.5 millioner mennesker blitt drevet på flukt som et resultat av vold, konflikter eller brudd på menneskerettigheter.Mens 1 milliard mennesker er «usynlige» fordi de ikke juridisk kan bevise hvem de er. Det er viktig å redusere alle former for vold, og arbeide med regjeringer og lokalsamfunn for å finne varige løsninger på konflikter og usikkerhet. 

Hvordan jobber bedriftene med bærekraftsmål 16?

Bærekraftsmål 16 innebærer å redusere vold, korrupsjon og sikre grunnleggende menneskerettigheter- for alle. Frem til 2019 knytter i hovedsak selskapene målet til retningslinjer og tiltak for å redusere risiko knyttet til korrupsjon og misligheter, og øvrige initiativer for god internkontroll. 

Men løsningene er mange

Et stort problem verden møter i dag er barn som fødes uten papirer, og av den grunn mister tilgang til helse, utdanning, rettshjelp og økonomisk sikkerhet. Dette skjer i hovedsak på grunn av den store kostnaden tilknyttet registering, og er med å frarøve barna grunnleggende menneskerettigheter. I tillegg mister landet nødvendige skatteinntekter som følge av uregistrerte innbyggere. Det finnes heldigvis flere initiativ på denne kanten som benytter ny teknologi til å fødselsregistre uten store kostnader. 

Telenor og UNICEF har utviklet en mobil løsning for fødselsregistrering som skal gjøre det lettere for familier med lav inntekt å kunne registrere sitt nyfødte barn. Utover den finansielle støtten til prosjektet vil Telenor tilby kostnadsfri bruk av mobil-appen og opplæring for jordmødre i hvordan man bruker løsningen. Telenor har et globalt mål om å tilrettelegge for at syv millioner barn får en offisiell identitet innen 2020.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 16: Fred og rettferdighet, og andre bærekraftsmål.  

 

Delmål til mål 16

16.1) Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden.

16.2) Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn.

16.3) Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre lik tilgang til rettsvern for alle.

16.4) Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

16.5) Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.

16.6) Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer.

16.7) Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.

16.8) Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring.

16.9) Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering.

16.10) Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

16.a) Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, og særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet.

16.b) Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling.

Alle bærekraftsmålene