Mål 17: Samarbeid for å nå målene

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-17-RGB.jpg

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Bare sterke globale partnerskap kan løse bærekraftsmålene

En ting er sikkert; og det er at bærekraftsmålene kun kan realiseres dersom vi har et sterkt engasjement for globalt partnerskap og samarbeid. Derfor må næringslivet, myndigheter og sivilsamfunnet samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. I dag er verden mer sammenkoblet enn noen gang før. Bedre tilgang til teknologi og kunnskap er avgjørende for å dele ideer og stimulere til innovasjon.

Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 10 årene. Men, til forskjell fra tusenårsmålene skal ikke bærekraftsmålene løses ved hjelp av bistand alene. De er og laget for at alle skal være ansvarlige, som har satt et stort press på både offentlige- og private aktører. 

Det kan enten bli ekstremt dyrt, eller ekstremt lønnsomt

En verden som ikke er bærekraftig har vist seg å være veldig dyrt, men det er også her forretningsmulighetene ligger. Kredittmarkedet for bærekraftig næringsliv vokser. I 2018 nådde grønne obligasjoner $155.5 milliarder, en økning på 78% fra året før. Her ligger også en av de store problemstillingene: Hvem skal betale? Hvordan skal det skje? Og, hvem er ansvarlig hvis vi feiler?

Vi har løsningen

Private selskaper blir sett på som en stadig viktigere brikke når det kommer til utviklingen av et land. UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, og dermed verdens største bedriftsnettverk for en bærekraftig fremtid. Vi har vært inne på at bærekraftsmålene er en liste over forretningsmuligheter. Av den grunn vil bedriftene som finner løsningene på nåtidens største utfordringer kunne tjene enormt mye, i tillegg til å skape utallige arbeidsplasser. Markedsmulighetene er kalkulert til å utgjøre rundt 10.000 milliarder kr (12 trillion USD) og 380 millioner jobber.

 Vi er stolte av at våre medlemsbedrifter ønsker å finne bærekraftige løsninger som er bra for planeten, menneskene og verdiskapningen på en gang. Ved å bli medlem i vårt nettverk vil din bedrift, sammen med de andre medlemmene i UN Global Compact Norge, kunne bidra til bærekraftsmål 17: «Samarbeid for å nå målene».

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene og andre bærekraftsmål.  

 

Delmål til mål 17

Finans

17.1) Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser, blant annet gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å bedre landenes evne til å kreve inn skatter og andre avgifter.

17.2) Påse at de utviklede landene fullt ut gjennomfører sine offisielle bistandsforpliktelser (ODA) overfor utviklingslandene, blant annet forpliktelsen som mange av dem har påtatt seg til å gi 0,7 prosent av ODA/BNI i bistand til utviklingsland og 0,15–0,20 prosent av ODA/BNI til de minst utviklede landene; ytere av ODA oppfordres til å vurdere å gi minst 0,20 prosent av ODA/BNI i bistand til de minst utviklede landene.

17.3) Mobilisere ytterligere finansielle ressurser til utviklingslandene fra flere kilder.

17.4) Bistå utviklingslandene i å oppnå langsiktige og bærekraftige gjeldsvilkår gjennom en samordnet politikk for å fremme gjeldsfinansiering, gjeldslette eller omstrukturering av gjeld, og behandle de fattigste og mest gjeldstyngede landenes utenlandsgjeld på en måte som reduserer gjeldsrelatert nød.

17.5) Vedta og gjennomføre investeringsfremmende ordninger for de minst utviklede landene.

Teknologi 

17.6) Bedre tilgangen til og styrke samarbeidet mellom nord og sør, sør og sør og det triangulære samarbeidet regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedre kunnskapsdelingen på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom bedre samordning av eksisterende ordninger, særlig på FN-nivå, og gjennom en global ordning for tilgjengeliggjøring av teknologi.

17.7) Fremme utvikling, overføring, spredning og formidling av miljøvennlig teknologi til utviklingsland på gunstige vilkår, blant annet på konsesjonelle og preferensielle vilkår, etter gjensidige avtaler.

17.8) Fullt ut igangsette teknologibanken og ordningen for kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon for de minst utviklede landene innen 2017, og øke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Kapasitetsbygging

 17.9) Øke den internasjonale støtten til gjennomføring av en effektiv og målrettet kapasitetsoppbygging i utviklingsland og dermed støtte nasjonale planer for gjennomføring av alle bærekraftsmålene, blant annet gjennom samarbeid mellom nord og sør, sør og sør og triangulært.

Handel 

17.10) Fremme et allment, regelbasert, åpent, ikke-diskriminerende og likeverdig multilateralt handelssystem underlagt Verdens handelsorganisasjon, blant annet ved å sluttføre forhandlingene under organisasjonens Doha-runde.

17.11) Betydelig øke utviklingslandenes eksport, særlig med sikte på å doble de minst utviklede landenes andel av verdens eksport innen 2020.

17.12) I praksis gi alle de minst utviklede landene betimelig og varig avgifts- og kvotefri markedsadgang, i samsvar med beslutninger i Verdens handelsorganisasjon, blant annet ved å sikre at det anvendes klare og enkle preferanseopprinnelsesregler på importvarer fra de minst utviklede landene, og bidra til å lette markedsadgangen.

Politisk og institusjonell samstemthet 

17.13) Styrke stabiliteten i verdens makroøkonomi, blant annet gjennom politisk samordning og samstemthet.

17.14) Oppnå en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling.

17.15) Respektere hvert lands politiske handlingsrom og lederskap med hensyn til å etablere og gjennomføre egen politikk for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling.

Partnerskap mellom flere interessenter

17.16) Styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling, som følges opp av partnerskap mellom flere interessenter med sikte på å mobilisere og dele kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser for å bidra til at alle land, særlig utviklingslandene, når bærekraftsmålene.

17.17) Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

Data, overvåkning og ansvarlighet

17.18) Innen 2020 øke støtten til kapasitetsoppbygging i utviklingsland, også i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, for i betydelig grad å bedre tilgangen på pålitelige og aktuelle data av høy kvalitet fordelt etter inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrasjonsstatus, funksjonsevne, geografisk plassering og andre kjennetegn som er relevante i nasjonal sammenheng.

17.19) Innen 2030 bygge videre på eksisterende initiativer for å utarbeide metoder for å måle den framgangen som gjøres i retning av bærekraftig utvikling, og som utfyller bruttonasjonalproduktet, samt støtte utviklingslandenes kapasitetsoppbygging på statistikkområdet.