UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv - UN Global Compact Norway

UN Global Compacts 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv

UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv gir føringer for hvordan bedriften sikrer ansvarlig drift innen menneskerettigheter, arbeidsliv, antikorrupsjon og miljø.

FN flagget som vaier i vinden UN Flag

Global bevegelse

UN Global Compacts visjon er å mobilisere en global bevegelse av bedrifter og organisasjoner, for å skape en bedre verden. Det gjør vi blant annet ut fra ti prinsipper. Alle våre medlemsbedrifter forplikter seg til å følge disse prinsippene. Bedrifter må levere årlige bærekraftsrapporter der de svarer på hvordan deres arbeid med bærekraftsmålene og de ti prinsippene går. Rapportene fra våre nærmere 170 medlemsbedrifter i Norge er tilgjengelig her. Rapportene fra de mer enn 10.000 medlemmene globalt kan sees her.

Grunnlaget for langvarig suksess

Å ta samfunnsansvar starter med bedriftens egne verdier og prinsipper. Det betyr at man driver bedriften på en slik måte at man minimum tar ansvar når det kommer til menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon. Ansvarlige bedrifter viser de samme verdiene uansett hvor de befinner seg, og vet at god praksis på ett område ikke tillater brudd på et annet. Ved å bruke UN Global Compacts ti prinsipper i egen strategi, politikk og i praksis er man ansvarlig ovenfor mennesker, samfunnet – og legger grunnlaget for langvarig suksess.

10 prinsipper Menneskrettigheter

Menneskerettigheter

Prinsipp 1: Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og
Prinsipp 2: påse at de ikke medvirker til krenkelser av menneskerettighetene.

10 prinsipper Arbeid

Arbeid

Prinsipp 3: Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at arbeidstagers rett til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis, og
Prinsipp 4: avskaffe alle former for tvangsarbeid,
Prinsipp 5: sikre reell avskaffelse av barnearbeid, og
Prinsipp 6: sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes.

10 prinsipper Miljø

Miljø

Prinsipp 7: Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer, og
Prinsipp 8: ta initiativ til å fremme økt miljøansvar, og
Prinsipp 9: oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

10 prinsipper Antikorruosjon

Antikorrupsjon

Prinsipp 10: Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser.