Mål 13: Stoppe klimaendringene

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-13-RGB.jpg
Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Det gjelder å handle nå

Mens fattigdom og sult har blitt halvert de siste 10 årene, har bærekraftsmål 13: stoppe klimaendringene hatt en annen utvikling. Faktisk er klimagassutslippet 50% høyere enn det det var i 1990. Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturøkning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli ukontrollerbare. På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble paris avtalen inngått, som forpliktet landene til å gjøre alt de kan for at temperaturen ikke skal stige mer enn to grader. UNDP fastslår likevel at klimakrisen er håndterbar om vi gjør en umiddelbar og kollektiv handling.

Ikke bare er det uetisk å ikke bevare jordkloden på en bærekraftig måte, det er og ekstremt dyrt. Naturkatastrofer som jordskjelv og tsunamier utgjør alene 50 milliarder kroner i krisehåndtering hvert år. Her har DNV-GL utviklet et digitalt kartleggingsverktøy som skal hjelpe samfunn som er særlig utsatt for jordskjelv og oversvømmelser. Like initiativer behøver vi fler av.

Når klimaendringene er anslått å koste mellom 12 og 60 milliarder, er det helt klart en enorm mulighet for bedrifter til å innovere og levere løsninger som inneholder lite karbon. De siste årene har det blitt mye fokus på klimaendringene, hvor alt fra næringslivet, stat- og kommune til unge aktivister har tatt til ordet. Men, prat er ikke nok- her må vi handle.

Ifølge PwC er bærekraftsmål 13 det mest vanlige målet blant norske bedrifter. To av tre har tallfestet egne karbonutslipp, mens nesten en tredel av selskapene har satt konkrete mål for reduserte klimagassutslipp.

Klimakrisen er potensielt en mega forretningsmulighet

Bærekraftsmålene utgjør en forretningsmulighet på ca 13 trillioner dollar. For å løse dette behøves det ca 45 billioner dollar. Som kun er en brøkdel av en av verdens største formue. For å redusere klimaendringene er det å oppsirkulerl karbon i stedet for å kun slippe det ut i atmosfæren. En annen mulighet er skipsfart. Nor-shipping er en av skipping selskapene med stort fokus på bærekraftsmålene. Vi vet at mye av godstransporten skjer over havet. Nye teknologier og tiltak er derfor avgjørende for å oppnå bærekraftig skipsfart.

Det handler om å minske klimautslippene

I stor grad handler bærekraftsmål 13 om å stoppe eller reversere de store klimaendringene som er her og som spås for fremtiden. Derfor har bedrifter et stort ansvar når det kommer til deres eget CO2-utslipp. Selskaper som satser på fornybar energi er på mange måter i forsetet av en agenda om å stoppe klimaendringene. Ifølge UNDP kan den fornybar energisektoren skape 18 millioner arbeidsplasser innen 2030.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene og andre bærekraftsmål.  

Delmål til mål 13

13.1) Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

13.2) Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå.

13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

13.a) Gjennomføre forpliktelsene som de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendring, har påtatt seg for å nå målet om i fellesskap og innen 2020 å skaffe 100 milliarder dollar per år fra alle kilder for å møte utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut å operasjonalisere Det grønne klimafondet ved at fondet snarest mulig tilføres kapital.

13.b) Fremme ordninger for å styrke evnen til effektiv planlegging og forvaltning knyttet til klimaendringer i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, blant annet med vekt på kvinner og ungdom samt lokale og marginaliserte samfunn.

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.

Alle bærekraftsmålene