Mål 10: Mindre ulikhet

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-10-RGB.jpg
Mål 10: Mindre ulikhet

Ulikhet er negativt for en bærekraftig økonomisk vekst. Så hvis mindre ulikhet bidrar til en bedre økonomi for samfunnet og bedriftene, vil det å satse på mangfold være lønnsomt.

Redusere ulikhet i og mellom land

Til tross for at verden har møtt en økonomisk vekst og har halvert global fattigdom, er forskjellene mellom rike og fattige blitt større. Verdens økonomiske ressurser er fordelt på et fåtall mennesker og land, som har ført til store ulikheter og et skjevt ressursbilde. Faktisk eier 1% av alle mennesker 99% av verdens økonomiske ressurser, som tilsier like mye som de 3,5 milliarder fattigste menneskene i verden. Med andre ord: de 85 rikeste menneskene eier like mye som halvparten av menneskene i verden.

Hvordan er det med mulighetene?

På den positive siden ser vi at det finnes stort potensial i å redusere ulikheter mellom mennesker og mellom land- da dette fremmer bærekraftig utvikling med stabile samfunn og minimale forhold som omhandler fattigdom og diskriminering. Dette gjøres ved å fjerne lovgivninger og politikk som opprettholder diskriminering, sikre trygge migrasjons forhold og fremme sosiale, politiske og økonomiske inkluderingstiltak.

For norske selskap kan dette bety å tilrettelegge for antidiskriminerende arbeidsforhold, som fører til et inkluderende felleskap. Mangfold er vist seg å være svært lønnsomt, både i form av økt produktivitet og besluttsomhet, så vel som finansiell avkastning. Norsk Folkehjelp er en av flere medlemmer som jobber med et inkluderende arbeidsliv for å sikre bedre problemløsning og avkastning i deres initiativ: “Rik på mangfold”.

Mangfold er bra for økonomien

Forskning viser at bedrifter som satser på mangfoldig rekruttering blant annet gir bedre avkastning og beslutninger, øker konkurransedyktigheten og tilbud- og etterspørsel. Rapporter fra McKinsey anslår at selskaper som satser på etnisk mangfold har 35% større sjanse for økt omsetning, på samme måte som et kjønnsbalansert selskap har 15% høyere omsetning enn mer homogene bedrifter.

Et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv vil dermed kunne gi et konkurransefortrinn i form av kulturell kompetanse, innsikt og lokal forståelse samtidig som at det innfrir det eksisterende samfunnsansvaret. PwC Norge har forstått at i takt med globaliseringen behøves kulturell- og språklig kompetanse som aldri før. Det er med andre ord ikke lenger nok med fagligkompetanse om man ønsker å nå det internasjonale markedet.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet og andre bærekraftsmål.  

Delmål til mål 10

10.1) Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen.

10.2) Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

10.3) Sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet.

10.4) Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller.

10.5) Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket.

10.6) Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner, slik at institusjonene blir mer velfungerende, troverdige, ansvarlige og legitime.

10.7) Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regelmessige og ansvarlige former, blant annet ved å gjennomføre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk.

10.a) Gjennomføre prinsippet om særbehandling og differensiert behandling av utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, i samsvar med avtaler med Verdens handelsorganisasjon.

10.b) Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, særlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer.

10.c) Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene til under tre prosent ved pengeoverføringer fra utflyttede til hjemlandet, og avskaffe overføringsordninger der gebyrene overstiger fem prosent.

Alle bærekraftsmålene