Mål 3: God helse

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-3-RGB.jpg
Mål-3-God-helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

God helse er en forutsetning for bærekraftsmålene

Om vi skal nå bærekraftsmålene innen 2030 er det en forutsetning at alle har en frisk og sunn livskvalitet. Vi vet at det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden. Likevel kreves det mye av politikere, næringsliv og sivilsamfunnet for øvrig for å nå mål om god helse, for alle. Dette innebærer å utrydde en rekke alvorlige sykdommer og håndtere andre store helseutfordringer.

God helse i næringslivet

I følge PwC er bærekraftsmål 3 et av de områdene næringslivet prioriterer mest. Selskapene som prioriterer å fremme god helse kobler ofte målsettingen til helse, miljø og sikkerhet for sine egne ansatte. Faktisk er dette en av de vanligste formene for arbeid med bærekraft vi ser blant de største selskapene i Norge. Spesielt selskaper hvor ansatte møter usikre arbeidsforhold, som i industri, kraft og fiskeoppdrett. I helsesektoren og matvareindustrien ser vi ofte initiativer som sikter på å tilrettelegge for god helse til de ansatte. Dette kan være sunnere innhold i matprodukter og leveranse av tjenester som bedrer ansattes helse og velvære. Eller tilrettelagt trening og andre helsetilbud internt.

Hva kan gjøres internt i bedriften?

I Norge blir vi mer og mer bevisste på et sunt kosthold og fysisk aktivitet, selv på arbeidsplassen. I følge SSB er det stadig flere som får tilbud om tilrettelagte treningsmuligheter på arbeidsplassen, men dette varierer veldig fra yrke til yrke. Undersøkelsen fastslår at det er de med minst helseplager som har best tilbud. Dermed finnes det store potensialer i de andre yrkesgruppene som blant annet; pleie- og omsorgsarbeidere, renholdere og selgere. Bedriftene som satser på de ansettes helsetilbud vil ifølge undersøkelsen minske sykefravær og sørge for at den ansatte yter bedre og lengre på sikt.

Hva kan bedriftene satse på i form av investeringer?

Bærekraftsmålene er på kort tid blitt tidenes største investeringsmulighet. Derfor er det ekstremt attraktivt for selskaper å satse på initiativer på løser et eller flere bærekraftsmål. Faktorer som hemmer god helse er mange, og en av de aller største farene er feildiagnostisering. Det er flere grunner til dette, men en av de er språkbarriere. Informed er en startup som nylig lanserte deres løsning på nettopp dette. Appen tilbyr en unik mulighet til å oversette språk og dialekter mellom pasienten og helsepersonellet. På denne måten sikres det en mer konkret diagnose, bedre medisinering og en bedre forståelse mellom de to partene.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 3: God helse og andre bærekraftsmål

Delmål til mål 3

3.1) Innen 2030 redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte.

3.2) Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte og blant barn under fem år til høyst 25 per 1 000 levendefødte.

3.3) Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer.

3.4) Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet.

3.5) Styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol.

3.6) Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker.

3.7) Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer.

3.8) Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris.

3.9) Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord.

3.a) Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader i alle land.

3.b) Støtte forskning om og utvikling av vaksiner og medisiner mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer som primært rammer utviklingsland, sørge for tilgang til nødvendige medisiner og vaksiner til en overkommelig pris, i samsvar med Doha-erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelse, som bekrefter utviklingslandenes rett til fullt ut å anvende bestemmelsene i avtalen om handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter om adgangen til å verne om folkehelsen og særlig til å sørge for tilgang til medisiner for alle.

3.c) Oppnå betydelig bedre finansiering av helsetjenester og økt rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell i utviklingsland samt arbeide for at slikt personell blir værende i landene, særlig i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater.

3.d) Styrke kapasiteten i alle land, særlig i utviklingsland, for tidligvarsling, risikobegrensning og håndtering av nasjonale og

Alle bærekraftsmålene