Mål 4: God utdanning

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-4-RGB.jpg
Mål-4-God-utdanning

En rettferdig utdannelse av god kvalitet er avgjørende for bærekraftig utvikling. Men hvordan kan norske bedrifter bidra til at alle barn har tilgang på gratis og kvalitetssikret utdanning?

Utdanningsrevolusjonen

Siden tusenårsmålene ble vedtatt i 2000 har verden sett en økning i antall barn som har tilgang på skole. En såkalt utdanningsrevolusjon har halvert antall barn som ikke går på skole, som vil si at 9 av 10 går på skole til tross for en stor befolkningsvekst.

Det er mye som gjenstår

De mest utsatte er fortsatt jenter og fattige barn. Faktisk går ikke hele 1 av 4 jenter på skole i det globale sør, og i følge Unesco kan 250 millioner barn ikke lese og skrive, selv om mange av de går på skole. Det gjenstår altså fortsatt en stor jobb. Så hva må til for å sikre en rettferdig og kvalitetsutdanning for alle?

Stabile samfunn er avgjørende

Bærekraftsmål 4 kan kun etterleves om skolene er trygge, tilrettelagt og inneholder kompetente lærere. Med andre ord; utdanningen må være gratis for alle, og inkludere jenter på lik linje som gutter. Utdanningen må tas hensyn til barn med funksjonsnedsettelser og spesielle behov. Utdanningen må inkludere gode lærere som er tilstede for barna i undervisning. Og sist men ikke minst; må utdanningen foregå i trygge og stabile samfunn uten krig og konflikt, fattigdom og sult.

Bærekraftsmålene må sees i sammenheng for å løses

Bærekraftsmål om god utdanning gjenspeiler hvor sammenkoblet bærekraftsmålene er, siden det er umulig å tilby god utdanning i konfliktherjede områder med høy fattigdom. Det å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning er absolutt essensielt for bærekraftig utvikling, men for å oppnå det må bærekraftsmål som omhandler likestilling, fred, fattigdom og mindre ulikhet løses parallelt.

Hva kan bedriftene gjøre?

Det er viktig at selskaper så vel som myndigheter og sivilsamfunnet tar ansvar for at barn skal få tilgang til god utdannelse. Dette kan gjøre ved å implementerer gode løsninger som fjerner hindringer for en inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle. For en norsk bedrift kan dette bety å investere i nye skoler, sikre vann og elektriske fasiliteter eller tilby kunnskapsløftende workshops for lærere.

Vårt medlem Sparebank 1 har integrert AV1 roboten i deres barneforsikring. Det vil si at om ditt barn skulle bli langtidssyk, så sikres tilgang til faglig undervisning gjennom no isolation roboten. Samtidig som at hun eller han ikke mister kontakt med de andre elevene, og bidrar til et sosialt samhold.

Development Goals Forum (DGF) er et annet medlem som jobber med innovative løsninger knyttet mot BKM4: God utdanning. Deres nyeste initiativ innebærer bruk av VR teknologi i et effektivt og kvalitetssikret kunnskapsløft knyttet til BKM. Løsningen tilbys alle videregående skoler i Oslo i 2021, for deretter å ekspandere løsningen nasjonalt.

Et selskap vil også jobbe med bærekraftsmål 4 ved å implementere strategier som styrker kvinners posisjon eller bidrar til å jevne ut ulikheter i samfunnet. Når norsk næringsliv investerer i bærekraftsmålene vil det ikke bare støtte opp under det etiske samfunnsansvaret, det vil og bidra til en økt og diversifisert norsk økonomi, som igjen gir økt aksjekurs.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 4: God utdanning og andre bærekraftsmål 

Delmål til mål 4

4.1) Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte.

4.2) Innen 2030 sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen.

4.3) Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, herunder universitetsutdanning, til en overkommelig pris.

4.4) Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap.

4.5) Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner.

4.6) Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne.

4.7) Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av en freds- og en ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.

4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle.

4.b) Innen 2020 oppnå en vesentlig økning, på verdensbasis, i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å dem gi tilgang til høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, teknikk, ingeniørfag og vitenskap, i utviklede land og i andre utviklingsland.

4.c) Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater.

Alle bærekraftsmålene