Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-5-RGB.jpg
Mål-5-Likestilling-mellom-kjønnene

“Hvis norske kvinners yrkesdeltakelse skulle reduseres til gjennomsnittet i OECD, ville verdien av dette produksjonstapet tilsvare hele oljeformuen vår, også den som befinner seg under bakken.” -Jens Stoltenberg.

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet

Det sies at for å oppnå reell likestilling mellom kjønnene, må vi sikre kvinners rettigheter på alle plan. Når det er sagt handler likestilling både om like rettigheter så vel som like muligheter. Kvinner utgjør ca halvparten av verdens befolkning, så når deres posisjon er svekket har det naturlig nok en effekt på andre utviklingsfelt som økonomi, krig og  fattigdom. Det er derfor essensielt å sikre kvinners posisjon i samfunnet. Fordi hvis kvinner ikke får delta i arbeidsmarkedet, mister samfunnet både arbeidskraft, skatteinntekter og verdifull kjøpekraft. Likestilling handler derfor ikke bare om kvinners rettigheter, det gir også en stor samfunnsøkonomisk gevinst.

 

Utfordringene og mulighetene

På samme måte som flere av de andre bærekraftsmålene, vil utfordringene være forskjellige i ulike land. Bærekraftsmål 5 inkluderer både diskriminering, trakassering, lønn og posisjon så vel som seksuell vold, barneekteskap og tilgang til utdannelse og sikre helsetjenester. Og selvom det har skjedd store fremskritt på kjønnslikestillings området, skjer endringene sakte.

 

Stoltenberg uttalte i 2012 at den norske modellen er utenkelig uten likestilling og kvinners deltagelse i arbeidslivet. Diskriminering i offentlige beslutningstiltak og ujevn fordeling av ubetalt omsorgsarbeid er fortsatt til hinder for en positiv utvikling. I Norge kan det handle om hvorvidt det tilrettelegges for kvinnelige ledere og yrkesaktive mødre. Som igjen vil bidra til å styrke politikk og lovgivning for å oppnå bedre likestilling mellom kjønnene.

 

Likestilling er både riktig og smart

Studier fra McKinsey viser at kjønns likestilte selskaper har høyere avkastning og bedre lønnsomhet enn selskaper med skjev kjønnsfordeling. En annen studie viste at ved å inkludere kvinnelige ledere i styret økte lønnsomheten med 15%, som igjen ga økt aksjekurs. Selskaper som Nordea har forstått hvor gunstig det kan være å investere i selskaper som har kjønnsbalanse i ledelse og styret, og av den grunn skapt et eget aksjefond som kun investerer i likestilte selskaper.

 

DNB Lanserte nylig kampanjen #Huninvisterer. Bakgrunnen var at det i 2018 ble skutt inn 2,5 milliarder kroner i det som kalles risikokapital i norske oppstartsbedrifter. 80 prosent av kapitalen gikk til gründerteam bestående av menn, 18 prosent gikk til gründerteam bestående av både kvinner og menn, mens kun to prosent gikk til bedrifter med kun kvinnelige gründere. DNB ønsker derfor å få bukt med noen av mytene rundt kvinnelige grundere, samtidig som at de ønsker at kvinner investerer mer.

 

Det er bevist at ved å styrke kvinners posisjon, så øker økonomisk vekst og utvikling

Bærekraftsmål 5 likestilling mellom kjønnene er en forutsetning for å nå mange av de andre bærekraftsmålene. I et forretningsperspektiv kan det å satse på kvinner øke omsetning så vel som produktivitet. Ikke minst kan det å satse på kvinnelige ledere bidra til stabile og økonomisk lønnsomme samfunn- og derav attraktive investeringsmuligheter. Det er kort sagt: “Det riktige å gjøre, og det smarte å gjøre”.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene og andre bærekraftsmål 

 

Delmål til mål 5

5.1) Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

 

5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.

5.3) Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring.

5.4) Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land.

5.5) Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

5.6) Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.

5.a) Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.

5.b) Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

5.c) Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer.

Alle bærekraftsmålene