Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-12-RGB.jpg
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Hvordan din bedrift kan sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre gjennom sirkulær økonomi.

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser

Per dags dato forbruker vi mye mer enn det som er miljømessig bærekraftig. Vi kaster ca en tredjedel av all mat som produseres og kjøper billig produserte kjedevarer som aldri før. Denne trenden er ikke bærekraftig da vi allerede er i minus med tanke på jordens ressurser.

For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner er vi avhengig av en omstilling i forbrukernes livsstil. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp i prosessen om å lage en vare. Klarer vi det, vil det føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer, og ikke minst øke livskvaliteten til planetens mennesker og dyr.

Med mange utfordringer kommer mange muligheter

Bærekraftsmål 12 omhandler alt fra avfall, kildesortering og matsvinn til omstrukturering forbruks- og produksjonsmønstre. Med andre ord innebærer dette målet mange utfordringer og mange muligheter. For en norsk bedrift kan handle om å investere i miljøvennlig teknologi, jobbe med innovative løsninger for å redusere forbruksavfall, og ikke minst utforske forretningsmuligheter knyttet til den sirkulære økonomien.

Sirkulær økonomi er en løsning flere av våre medlemmer har begynt å satse på. (intern link) Kort fortalt handler det om å få bukt med globalt over produksjon- og forbruk, i en tid hvor verdens ressurser synker. Næringslivet ser seg nødt til å endre måten en tenker om produksjon og forretningsutvikling, for å sikre en lønnsom og bærekraftig utvikling.

Gode løsninger

Det kan også være så enkelt som at din bedrift velger å utnytte overskuddsmat i kantinen, unngå unødvendig avfall i form av papirutskrift, engangs kopper eller profilartikler. Mills har halvert deres matsvinn på 3 år– hele 12 år før fristen. Dette har de klart ved å se på hele verdikjeden, satse på nye løsninger som kutter svinn i produksjonsleddet og ikke minst har de tilrettelagt for forbrukerens bidrag til reduksjonen.

Et annet godt eksempel er Finnmark Rein. Tidligere gikk 20% av slakte kostnadene til Finnmark Rein i avfallet, nå tjener de titalls millioner på å bruke hele dyret. Kombinasjonen av å redusere avfall og øke kvaliteten bidrar til en bærekraftig verdiskapning.

Store muligheter og uutnyttet potensial i norske bedrifter

I en undersøkelse gjennomført av Deloitte fant man tydelig det uutnyttede potensialet i norsk sirkulær økonomi. Bedrifter i Norge sammenlignet med utlandet, hadde mye å gå på når det kom til sirkulær økonomi og innovative løsninger. Det vil altså lønne seg å se til det internasjonale markedet for nye innovative forretningsmodeller knyttet til sirkulær økonomi.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, og andre bærekraftsmål.  

Delmål til mål 12

12.1) Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, med deltakelse fra alle land og der de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter.

12.2) Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

12.3) Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting.

12.4) Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet.

12.5) Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk.

12.6) Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner.

12.7) Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer.

12.8) Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen.

12.a) Støtte utviklingslandene i arbeidet med å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til gradvis å innføre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

12.b) Utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av en bærekraftig utvikling på en turistnæring som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

12.c) Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til overforbruk, i samsvar med forholdene i de enkelte land, herunder ved å legge om skatter og avgifter og avvikle skadelige subsidier der de finnes, slik at konsekvensene for miljøet avdekkes, samtidig som det tas fullt ut hensyn til utviklingslandenes særlige behov og situasjon og eventuelle skadelige konsekvenser for deres utvikling begrenses mest mulig og på en måte som beskytter de fattige og de berørte lokalsamfunnene.

Alle bærekraftsmålene