Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-6-RGB.jpg
Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Dårlig økonomi og infrastruktur begrenser vanntilgang

I Norge er tilgang til rent vann og gode sanitærforhold nærmest en selvfølge. I andre land derimot er dette en av de største infrastrukturelle utfordringene som finnes. Og dette til tross for at det er nok ferskvann på platen for alle. Skal vi sikre en bærekraftig utvikling er det en forutsetning at alle har tilgang til rent vann.

Store fremskritt, men ikke nok

Det er gjort store framskritt i arbeidet med å sikre tilgang til toaletter for alle. Utviklingen har imidlertid gått for sakte, og en av tre lever fremdeles uten ordentlige sanitære forhold i følge UNICEF. Millioner av mennesker dør hvert år av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett.

Norske bedrifters bidrag

Selskap som prioriterer bærekraftsmål 6 knytter ofte dette til eget forbruk av vannressurser. 11 av Norges 100 største selskaper rapporterer tallfestede resultater for eget vannforbruk, og 3 av disse har satt konkrete mål for redusert vannforbruk.

Investeringsmuligheter

Norske selskaper kan dermed bidra gjennom eget forbruk av vannressurser, eller de kan investere i andre prosjekter. SODIS er et av flere frivillig initiativ som sikter på å finne løsninger som bedrer tilgang til rent drikkevann i Bolivia. Det finnes og en rekke startups som kombinerer en sterk teknologisk kompetanse med en lokal forståelse som skaper innovative løsninger rettet mot bærekraftsmål 6. I dette ligger effektivisering og kostnadssparing, så vel som apper som enkelt kan måle drikkevannets renhet.

Teknologiløsninger for rent vann

Biowater Technology utvikler løsninger for rensing av offentlig og industrielt avløpsvann. Til nå har deres ingeniører gjennomført mer enn 300 prosjekter og installasjoner av bioreaktorbaserte renseanlegg over hele verden. Deres visjon er å levere innovativ teknologi og framtidsrettede løsninger for effektiv og klimavennlig renseresultat.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold og andre bærekraftsmål 

Delmål til mål 6

6.1) Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle.

6.2) Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner samt personer i utsatte situasjoner.

6.3) Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis.

6.4) Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer, og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å håndtere knapphet på vann og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel.

6.5) Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt.

6.6) Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, herunder fjell, skoger, våtmarker, elver, vannførende bergarter og innsjøer.

6.a) Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtte oppbygging av kapasitet i utviklingsland når det gjelder virksomhet og programmer knyttet til vann- og sanitærforhold, blant annet teknologi for vannoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vannressurser, behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk.

6.b) Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold.

Alle bærekraftsmålene