Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

https://globalcompact.no/app/uploads/2019/11/MÑl-9-RGB.jpg
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.

God infrastruktur er en forutsetning for en bærekraftig fremtid

Infrastruktur er den mest grunnleggende strukturen som må være på plass for at samfunnet skal kunne fungere. Det er faktisk en forutsetning for økning i vekst og produktivitet, og for forbedringer i utdannings- og helsetilbud. Teknologi og innovasjon anses som løsning til miljømessige utfordringer, som følger utbyggingen av infrastruktur. Bærekraftsmål 9 handler om å Legge til rette for en bærekraftig og robust utvikling av infrastrukturen i utviklingsland, så vel som i utviklede land som Norge.

Hva slags rolle spiller norsk næringsliv?

Mer spesifikt for norske bedrifter handler dette målet om å oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig. Dette gjøres gjennom en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der Norge gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

Løsninger på fremtidenes byggeaktiviteter

Asplan Viak har stort fokus på ombruk av bruksmaterialet til deres byggeprosjekter. Faktisk mener de at ombruk må være en del av fremtidens byggeaktivitet. Deres suksesskriterier innebærer å kartlegge grundig testede materialer med lang levetid, uten helse- og miljøskadelige stoffer og med komponenter som kan benyttes av den kommende generasjonen. CBRE leverer bærekraftige tjenester for leietakere, investorer og eiendomsutviklere gjennom strategi, rådgiving og sertifiseringer tilknyttet bærekraft.

Kollektivtilbud og tilgjengelighet er en stor del av infrastrukturen i Norge. Det er avgjørende at byene legger opp til et sterkt infrastruktur i form av kollektivtilbud og tilgjengelighet. I 2018 ble VY kåret til Norges mest bærekraftige selskap gjennom Sustainable Brand Index. Ruter med å levere attraktive mobilitetsløsninger som bidrar til å redusere biltrafikken. Dette gir både reduksjon av lokal luftforurensning og klimagassutslipp og mer plass til grønne byrom.

Delingsøkonomi og sirkulær økonomi

Innen 2030 skal vi oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser. Med andre ord skal norske selskaper ta i bruk teknologi og innovasjon som fremmer en mer bærekraftig forretningsmodell.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 9: Innovasjon og infrastruktur og andre bærekraftsmål.  

 

Delmål til mål 9

9.1) Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle.

9.2) Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og innen 2030 betydelig øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt, i tråd med forholdene i de respektive landene, og doble denne andelen i de minst utviklede landene.

9.3) Øke tilgangen til finansielle tjenester, herunder rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særlig i utviklingsland, og styrke disse bedriftenes integrering i verdikjeder og markeder.

9.4) Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet.

9.5) Styrke vitenskapelig forskning, oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet i alle land, særlig utviklingsland, herunder og innen 2030 ved å stimulere til innovasjon og ved en betydelig økning i antall ansatte innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet per million innbyggere, samt ved å øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling.

9.a) Legge til rette for en bærekraftig og robust utvikling av infrastrukturen i utviklingsland ved å øke den finansielle, teknologiske og faglige bistanden til afrikanske land, de minst utviklede landene, kystløse utviklingsland og små utviklingsøystater.

9.b) Støtte nasjonal utvikling av teknologi, forskning og innovasjon i utviklingsland, herunder ved å sikre politiske rammevilkår som blant annet fremmer mangfold i næringslivet og gir handelsvarer en merverdi.

9.c) Øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig, og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilgang til internett innen 2020.

Alle bærekraftsmålene