Mål 14: Livet under vann

https://globalcompact.no/wp-content/uploads/2019/11/MÑl-14-RGB.jpg
Mål 14: Livet under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

En kilde til liv

Verdenshavene driver de globale systemene som gjør at det er mulig for mennesker å leve på jordkloden. Av den grunn er det essensielt det jobbes for å bevare livet, temperaturen, strømninger og kjemien som er under vann.
Hav og marine næringen er avgjørende hvis vi skal dekke den økende etterspørselen på mat, medisin og energi. Derfor byr havet og på forretningsmuligheter, økonomisk vekst og arbeidsplasser. Bærekraftsmål 14 inneholder alt fra å fjerne uforsvarlig overfiske, bevare det naturlige økosystemet, redusere plast og andre skadelige partikler i havet til å stabilisere havforsurning.

Bevaring av havet gir gode forretningsmuligheter

De fleste har et felles ønske om å bevare det vakre og svært nødvendige mangfoldet av liv i havet. En av de største truslene havets liv har stått overfor er økende plast og forsøpling, som fører til unødvendig skade på dyrelivet. Av den grunn har vi sett flere tiltak gjort av både bedrifter og privatpersoner når det kommer til opprydding av plast og søppel. Dette inkluderer felles ryddeaksjoner, kampanjer som #5forHvalen og andre kollektive og individuelle initiativer.

Gode løsninger gir gode resultater

I 2013 lanserte Boyan Slat The Ocean Clean Up verdens største vannrenser, som drives på 100% fornybar energi og samler plast og annet søppel i de største elvene i verden. Denne oppfinnelsen sies å vil ha fjernet 90% av all flytende plast og søppel i de største verdenshavene innen 2040. I følge Deloitte løser slike initiativ mye av den ekstremt store økonomiske utfordringen opprydding av havet krever.

En annen god forretningsmulighet er å gjenbruke plastikken slik at man unngår at det havner i avfall og hav. Way More har som visjon å rydde 1 million plastflaske fra havet innen 2021, som brukes til å lage bærekraftige t-skjorter.

Tidligere i år lanserte sparebankstiftelsen prosjektet som gikk ut på at privatpersoner kunne tjene penger på å plukke søppel, i form av 150,- per pose som ble fylt. Slike kampanjer er med på å belyse viktigheten av bærekraftsmål 14 samtidig som bedriftene får profilert sin bærekraftstrategi og kan tjene flere likes og følgere på sosiale medier.

Bli med i UN Global Compact Norge og delta på medlemsaktiviteter for å jobbe med bærekraftsmål 14: Livet under vann og andre bærekraftsmål.  

Delmål til mål 14

14.1) Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer.

14.2) Innen 2020 forvalte og verne økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå omfattende skadevirkninger, blant annet ved å styrke systemenes motstandsevne og iverksette gjenopprettende tiltak for å gjøre havene sunne og produktive.

14.3) Mest mulig begrense og håndtere konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom økt vitenskapelig samarbeid på alle nivåer.

14.4) Innen 2020 innføre effektive tiltak for å regulere høsting og få slutt på overfiske, ulovlig, urapportert og uregulert fiske samt ødeleggende fiskemetoder, og iverksette vitenskapelig baserte forvaltningsplaner for at fiskebestandene snarest mulig kan gjenopprettes minst til et nivå som kan gi best mulig bærekraftig avkastning ut fra bestandenes biologiske særtrekk.

14.5) Innen 2020 bevare minst ti prosent av kyst- og havområdene, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag av den beste vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig.

14.6) Innen 2020 forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske samt unngå å innføre nye tilsvarende subsidier, og samtidig erkjenne at en hensiktsmessig og effektiv særbehandling og differensiert behandling av utviklingslandene og de minst utviklede landene bør være en integrert del av Verdens handelsorganisasjons forhandlinger om fiskerisubsidier.

14.7) Innen 2030 øke de økonomiske fordelene for små utviklingsøystater og de minst utviklede landene som følge av en bærekraftig bruk av marine ressurser, blant annet gjennom bærekraftig forvaltning av fiskerier, akvakultur og turistnæringen.

14.a) Styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp forskningskapasitet og overføre marin teknologi, og samtidig ta hensyn til kriterier og retningslinjer fra Den mellomstatlige oseanografiske kommisjon for overføring av marin teknologi, med sikte på å bedre tilstanden i havet og øke det marine artsmangfoldets bidrag til utviklingen i utviklingslandene, særlig i små utviklingsøystater og de minst utviklede landene.

14.b) Gi fiskere som driver småskala fiske med enkle redskaper, tilgang til marine ressurser og markeder.

14.c) Øke bevaringen og en bærekraftige bruk av havene og havressursene ved å gjennomføre folkerettslige bestemmelser slik de er nedfelt i FNs havrettskonvensjon, som utgjør rettsgrunnlaget for bevaring og bærekraftig bruk av havet og havressursene, slik det også framgår av punkt 158 i FN-rapporten «The Future We Want».

Alle bærekraftsmålene