Sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller

Målet er å bistå bedrifter til å bli mer sirkulære og klimanøytrale, løse utfordringer og skape nye forretningsmodeller.

Fremtidens næringsliv er sirkulær og klimanøytral

UN Global Compact Norges plattform for sirkulærøkonomi og klimanøytralitet samler ledende aktører fra næringsliv, akademia og det offentlige for arbeidet mot mer sirkulæritet og mindre karbon og utslipp. Ta kontakt med plattformens koordinator Aleksandr Narutto på aleksandr.narutto@globalcompact.no for spørsmål eller ønske om deltakelse. Du kan lese innspillene til den nasjonale sirkulærøkonomistrategien her.

 

 

Deltakelse i plattformen gir deg og bedriften din flere fordeler:

Deltakelse i plattformen gir deg og bedriften din flere fordeler:

 • Bredt innblikk i nye forretningsmodeller og nye statlige reguleringer innen sirkulærøkonomi og klimanøytralitet fra plattformens partnere Circular Norway, Asplan Viak og SINTEF.
 • Oversikt over pågående policyutvikling og bransjeoverskridende businessinitiativ på feltet
 • Utveksling av erfaringer på tvers av bransjer.
 • Mulighet til å gi innspill og være med på ny politikkutforming og bransjeoverskridende businessmuligheter.
 • Deltakelse på tre workshops våren 2020.
 • Deltakelse på Norwegian Circular Conference arrangert av UN Global Compact, Innovasjon Norge, NTNU, SINTEF og Nord-universitet høsten 2020.
 • Videre aktiviteter i plattformen høsten 2020. Dette blir lansert.

Alle aktiviteter vil bli gjennomført digitalt inntil situasjonen og restriksjonene knyttet til Covid-19 endrer seg. 

 

Deltakergebyr 2020:

Bedrifter med omsetning på NOK 250 millioner eller mer: NOK 30.000,- Inkluderer deltakelse fra opptil tre representanter fra bedriften.
Bedrifter med omsetning under NOK 250 millioner: NOK 10.000,-
Organisasjoner, offentlige aktører: NOK 10.000,-
Kunnskapsaktører: Etter avtale

Ved deltakelse i mer enn en løsningsplattform i regi av UN Global Compact Norge, er det halv pris på gebyret for deltakelse i videre plattformer.

 

Hva er sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi er en inkluderende økonomi som vokser og utvikles, samtidig som den holder seg innenfor jordas økologiske kapasitet.

Essensen av sirkulær økonomi er at ressurser og produkter ikke lenger har en livssyklus med en begynnelse eller en avslutning. Derfor bidrar de med mindre avfall og kan faktisk tilføre verdi til økosystemet og næringskjeden. Når materialer slutter å bli brukt går de tilbake i en ny syklus, derav en sirkulær økonomi. Hva ville skjedd om alt var designet for å være nyttig og regenererende?

Circle Economy Gap Report 2020

Verden går fra være 9,1 % til 8,6 % sirkulær

Hvorfor en sirkulær og klimanøytral plattform?

Stort potensiale

Ifølge Circular Norway blir 91% av verdens ressurser brukt kun én gang. Det norske næringslivet har fortsatt ikke utnyttet potensialet som er knyttet til sirkulære forretningsmodeller- og løsninger. Sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller vil både kunne kutte kostnader og øke inntektene til bedriftene.

 

Potensialet i sirkulærøkonomi: Mer sirkularitet og mindre utslipp

 • For å oppnå klimanøytralitet i 2050, må klimaavtrykket til Europas innbyggere reduseres fra omtrent 11 tCO2e til 4 tCO2e per innbygger i 2030.
 • Ifølge flere kilder utgjør virkningen av mat- og materialproduksjon 33% til 45% av det europeiske klimaavtrykket.
 • Sirkulærøkonomi har et enormt potensial til å dempe klimaavtrykket av ressurser og produkter. Ved å forhindre generering av avfall og forlenge både nytten og levetiden til produkter og ressurser.

 

 

Samarbeidspartnere og medlemmer

UN Global Compact Norges
løsningsplattformen for sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller (SKF)

er et samarbeid mellom:

 

Plattformdeltakere:

Posten, Bring, Nye Veier, Hexagon Ragasco, Byggenæringens Landsforening (NHO), Energiråd, Schibsted, Finn, Helthjem, NKI Nettstudier, Orkla, Næringshagen i Orkdalsregionen, Grønn Byggallianse, Kongsberg Group, Kongsberg Chemicals, Kongsberg Maritime, Jotun, Gelato, Nammo AS, Looping, White Arkitekter, IKEA Norge, Lettbutikk x

Plattformens aktiviteter

Oppstart

I første halvår vil vi basere vårt arbeid på kunnskapsgrunnlagene som nå utarbeides av SINTEF, Deloitte og Circular Norway for en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi. Samtidig vil vi starte arbeidet med å identifisere områder hvor det er forretningsmuligheter, særlig for selskapene, som samtidig vil bidra til å nå bærekraftsmålene.

Viktige utgangspunkt er:

Kontaktperson for plattformen er Aleksandr Narutto, som kan nås på aleksandr.narutto@globalcompact.no.

Arbeidet som blir gjort i plattformen vil bidra til den nasjonale strategien for sirkulærøkonomi, som er under utarbeiding.

 

5. mars oppstartsmøte: Program og lenke til livestream

 • Introduksjon

Circular Economy Gap rapporten: Verden er nå bare 8,6% sirkulær.

Hovedfunn fra fokuset på 13 EU-veikart for sirkulær økonomi, New Green Deal og Klimakur

 • Norges tilstand – Circular Norway og SINTEF
 • UN Global Compacts første løsningsplattform for Sirkulære og Klimanøytrale Forretningsmodeller

Om løsningsplattform og veien videre

 • Workshop: Sirkulære og klimanøytrale muligheter

Du kan se første del av oppstartsmøtet på vår Facebook-side.

 

16. april arbeidsmøte: Eksisterende initiativer, tiltak og muligheter

Verkstedet ble ledet av plattformpartneren Asplan Viak etterfulgt av presentasjon av Circular Oslo og Circular Regions.
Programmet bestod av følgende:
 • Initiativer bedriften din kan ta for å bli mer sirkulær og mindre klimaintensiv
 • Aktuelle tiltak innen sirkulær økonomi og klimanøytralitet
 • Utfordringene og mulighetene dine innen sirkulær økonomi og klimanøytralitet
 • Arbeidsstrømmer
 • Workshop: hvilke tiltak kan bedriften din ta?

 

Dette var første arbeidsmøtet for deltakere i løsningsplattformen. Se presentasjonen brukt i møtet her: 1. Workshop slides. og opptak fra arbeidsmøtet nedenfor.

 

 

4. mai arbeidsmøte: Veien videre – Innovasjon i forretningsmodeller

Verkstedet ble ledet av plattformpartneren Circular Norway.

Programmet bestod av følgende:

 • Introduksjon:

–Norge har som mål å bli et foregangsland innenfor sirkulærøkonomi.

–Ressursutfordringer, klimautslipp og EUs sirkulærøkonomiske pakke.

–EU i corona-krisen: en moderne og sirkulær økonomi vil gjøre oss mer fleksible og mindre avhengige.

 • Syv sirkulære nøkkelprinsipper: et felles språk i tråd med EUs sirkulærøkonomiske pakke
 • Selskaper og bedrifter må utvikle sirkulære forretningsstrategier i lys av et større verdinettverk
 • Workshop:

–Forretningsmodellinnovasjon: Hvordan går vi over til en sirkulær og klimanøytral forretningsmodell?

–Syv sirkulære nøkkelprinsipper

 

2. juni arbeidsmøte: Sirkulære strategier for utslippsreduksjon

Verkstedet ble ledet av plattformpartneren SINTEF.

 

3. september: Plattformens anbefalinger til den nasjonale strategien legges frem

Under årets store sirkulærkonferanse den 3. september, som vi arrangerer sammen med SINTEF, NTNU, Nord Universitet og Innovasjon Norge vil plattformens anbefalinger til den nasjonale strategien for sirkulær økonomi, som skal legges frem av regjeringen i september bli presentert. Anbefalingene, som utarbeides av plattformen over de foregående arbeidsmøtene vil samles i en rapport som Asplan Viak skal forfatte.

 

28. oktober- lansering av konsultasjonsfasen

28. oktober ble konsultasjonsfasen for utvikling av plattformen lansert. Under arrangementet hadde lederne av de ulike arbeidsgruppene presentasjoner som ga oss innsikt i hvordan vi kan utvikle prosjekter videre. Under kan du se en oversikt over presentasjonene fra lanseringen.

 

 

9. Mars 2021 – Fremtidens sirkulære og klimanøytrale forretningsmodeller

Tirsdag 9.mars, arrangerte vi nytt møte for å oppdatere deltakerne i plattformen, og andre interesserte i temaet, og diskutere veien videre mot sirkularitet i Norge

Tidslinje for løsningsplattformen

03.11.2020

 

 

 

 

 

 

Vi planlegger og legger til rette for at alle workshops og møter kan foregå digitalt

Innmeldingskjema SKF LP

 

SKF Arbeidsstrømmer

Kontaktperson for plattformen er Aleksandr Narutto, som kan nås på aleksandr.narutto@globalcompact.no

Fremtidens næringsliv

Norges bærekraftsrapport til FN: Norge på topp, men truer utviklingen i andre land  

Publisert 24.06.2021 av UNGC Norge

Norge er et av landene som er nærmest å nå bærekraftsmålene, samtidig har Norge sterk negativ innflytelse på andres lands evne til å levere på bærekraftsmålene innen 2030 vis.

Handlingsplan for bærekraftsmålene: Foreslår UN Global Compact-medlemstall som nasjonal indikator 

Publisert 23.06.2021 av UNGC Norge

Onsdag 23. juni la endelig regjeringen frem en stortingsmelding som så mange har ventet på. Bærekraftsmeldingen har som mål å “sette de globale målene inn i en norsk kontekst” med egne nasjonale målepunkter for å bedre måle fremgangen på bærekraftsmålene i Norge. Meldingen peker også ut retningen for arbeidet med bærekraftsmålene frem mot fristen i 2030. Målepunktene gjelder enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner, forskningsinstitusjoner og for offentlige virksomheter.

Revidert nasjonalbudsjett: Noen lyspunkter for fremtidens næringsliv  

Publisert 15.05.2021 av UNGC Norge

Ved revidert nasjonalbudsjett skal tall for norsk økonomi og regjerningens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdateres. Naturlig nok får korona en sentral plass, også i år. Det er likevel flere ting i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett som lover bra for Fremtidens Næringsliv: