Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene - UN Global Compact Norway

Innspill til nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene

Publisert 08.09.2020 av UNGC Norge

Besøket av bærekraftsminister Nikolai Astrup hos UN Global Compact Norge var vårt startskudd for å gi innspill til den nasjonale planen for bærekraftsmålene.

Våre foreløpige innspill ble overlevert av vår styreleder Wenche Grønbrekk og direktør Kim N. Gabrielli, og kan leses i sin helhet her. Fram mot fristen i november vil vi be våre snart 220 medlemmer om deres innspill. Her noen høydepunkter blant innspillene:

  • Tverrpolitisk enighet mot 2030: Den nasjonale planen for bærekraftsmålene bør vedtas i Stortinget.
  •  Langtidsplanen for bærekraftsmålene med finansiering utover det enkelte statsbudsjett: Bli inspirert av andre planverktøy som Nasjonal Transportplan, Langtidsplanen for Forsvaret eller EU Green Deal.
  • Opprett Bærekraftsforum for hyppig oppfølging av progresjon. Koble dette mot SSBs indikatorer og måling for bærekraftsmålene, som bør utvikles videre.
  •  Sats på definerte områder innen fremtidens næringsliv. NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon lanserte nylig seks satsingsområder: Fornybar energi globalt, Havvind, Batterier, Hydrogen, Maritim sektor, Kraftsystem og lading på veier.
  • Næringslivet som sentral dialogpartner: En tett dialog med næringslivet bli avgjørende skal vi klare omstillingen. UN Global Compact bidrar i Norge og globalt gjennom løsningsplattformer innen hav, finans, sirkulært, i Arktis med mer.
  • Nasjonalt initiativ for bærekraftig finans: Se til Storbritannia for å sette felles retning for privat og offentlig finans, «UK Green Finance Initiative