Bærekraftig business i Arktis

Denne løsningsplattformen, er et bedriftsforum med fokus på bærekraft og innovasjon i regionens næringsliv, på tvers av bransjer og sektorer.

Bærekraftig business i Arktis

Sápmi

UN Global Compact lea ON organisašuvdna nanaguoddevaš ealáhusaide. Norggakantuvra vuođđuduvvui čákčat 2019:is. UN Global Compact lea máilmmi ja Norgga stuorámus fitnodatfierbmi guoddevašvuhtii, mas leat badjel 14.000 fitnodatmiellahttu globálalaččat ja sullii 350 miellahttu našuvnnalaččat. Norgga organisašuvdna veahkeha sin miellahttuid nanaguoddevašbárgguin, iešguđetge ođđafuomášumiid bokte maid gohčodit čoavddus-vuođđovuogádat, kursa, diehtojuohkin ja doalut.

Jagi áigi rabaimet regiovdnakantuvra Romssas, doppe mii bargat ovttas fitnodagaiguin olles Davvi-Norggas. Dáppe mii fállat min miellahttuide earet eará nanaguoddevaškurssa ja movt sáhttá oasálastit čoavddus-vuođđuvuogádahkii “Bærekraftig business i Arktis”, gos mii ovttas bargat čoavdit dihto nanaguoddevaš hástalusaiguin riikaoasis. Mii leat giitevažža go Sámediggi lea min stivrenjoavkkus min čoavddus-vuođđovuogádagas nanaguoddevaš ealáhusdoaimmaiguin dáppe Arktisas, mis lea ovttasbargu earet eará LO, NHO Arktis, Seastinbáŋku 1 Davvi-Norggas, Senter for Hav og Arktis ja Nuortta universitiehttain. Sámi ealáhusdoaibma lea váldo fokus čoavddus-vuođđovuogádagas.

Hvorfor en arktisk løsningsplattform?

Hovedmål 

Prosjektets hovedmål er basert på UNGCs formål om å sikre at næringslivet tar en stadig sterkere rolle i arbeidet med å løse bærekraftsutfordringene. Blant annet gjennom å vise, og sikre at næringslivet kan tjene på å utvikle og implementere gode løsninger. Løsningsplattformen «Bærekraftig business i Arktis» vil ha et spesifikt fokus på Nord-Norge og Arktis. Det skal være næringslivets behov og muligheter som er i fokus for arbeidet, og det er et uttalt mål om at prosjektet både skal bidra til å løse bærekraftsutfordringene i samfunnet samtidig som det bidrar til økt næringsvirksomhet, verdiskapning og derigjennom arbeidsplasser i Nord-Norge.  

Initiativtakere ønsker satsning 

Plattformen er initiert blant annet på grunn av et opplevd behov for en tydelig satsing på bærekraft og handling blant regionens næringsliv og blant initiativtakerne som er NHO-Arktis, Innovasjon Norge Arktis, Sparebank 1 Nord-Norge og Finnmark fylkeskommune. 

Plattformen organiseres i samarbeid med en av våre medlemsbedrifter Tinkr, som også er prosessleder for arbeidet. 

I tillegg vil fem bedrifter bli med i styringsgruppa fra våren 2021

Plattformens aktiviteter

Oppstart 

Det er stort fokus på bærekraft i regionen, og det er flere initiativer og prosjekter som adresserer dette. Involvering av næringslivet i bærekraftsarbeidet på en overordnet og systematisk måte er av stor viktighet, og en kobling opp mot FN-systemet og deres satsing på området vil være av stor verdi. Vi leter for tiden etter motiverte og engasjerte selskaper til å gå ombord på plattformen. I 2020 ble det holdt et informasjonsmøte (agendaen kan du se igjen her: Kickoff of the Arctic platform), og nå er vi i en utviklingsprosess, så det er det perfekte tidspunktet å melde sin interesse!


Oversikten over arbeidet

I første halvårsperiode i 2021 hadde vi i innovasjonsprosessen i de to første arbeidsstrømmene: SMB og transport.

For SMB ble det besluttet å prioritere 5 prosjekter:

 • Kompetanseprogram bærekraft
 • Synlighet
 • Finansiering 
 • B2B samarbeid
 • Forskning

På transportsporet etter innovasjonsprosessen har vi hatt flere møter med Troms og Finnmark Fylkeskommune, og skrevet konseptnotater på tre områder til samferdselsdivisjonens innovasjonsteam: områdeansvarlig, samordning av transport og fossilfrie energibærere. Vi ønsker også å initiere et prosjekt på samordning av transport, og ser for oss at dette kan ha to ulike komponenter; logistikkløsning og bruk av smart emballering.

Detaljert informasjon om spesifikke prosjekter kan distribueres på forespørsel: lotte.lindbjor@globalcompact.no

Arbeidet i neste spor med tema energi og industri begynner 25.august 2021.

Hvorfor skal din bedrift bli med?

Hvorfor skal du bli med?

Som verdens største nettverk for et bærekraftig næringsliv, ønsker UN Global Compact å hjelpe næringslivet med konkrete tiltak til overgangen for å bli mer bærekraftig. UNGC sin plattform bærekraftig business i arktisk ønsker å hjelpe medlemmer i Norge med spesifikke utfordringer for å så utvikle løsninger i Arktisk.

 

Du vil gjennom å delta:

 • Få en bredere forståelse av hva bærekraftsutfordringene og mulighetene innebærer for Nord-Norges næringsliv.
 • Samarbeide med andre virksomheter, akademia og UNGC-partnere for å identifisere og utvikle løsninger på de største bærekraftsproblemene Arktis står overfor.
 • Medlemmer som blir med på plattformen tidlig, vil definere fokus og omfang på plattformen

 

Plattformen gir tilgang til

 • Bredt innblikk i nye forretningsmodeller, finansieringsmuligheter og nye statlige forskrifter innen bærekraftig forretningspraksis i den arktiske regionen
 • Oversikt over pågående politikkutvikling og sektorovergripende forretningsinitiativer i Arktis
 • Utveksling av erfaring og innsikt på tvers av bransjer og sektorer
 • Mulighet til å komme med innspill til og bidra til å forme både ny policyutforming og tverrsektorielle forretningsmuligheter
 • Deltakelse i workshops og videre aktiviteter på plattformen i 2021, som vil bli lansert gradvis

 

Hvordan vil du bidra?

 • Bidra til regionens næringsliv i å utvikle løsninger som adresserer utfordringer og muligheter knyttet til bærekraftsproblemer.
 • Bidra i testing, implementering og skalering av løsninger

 

Hvordan plattformen er strukturert?

Områdene under er et utgangspunkt for videre arbeid, men det er sentralt for oss at offentlige aktører og bedriftene selv tas med i valg og utvikling av de ulike områdene. Kun de arbeidsgruppene det er et reelt engasjement for, fra næringslivet vil igangsettes.

lanserte Handlingstrømmer:

 • Næringslivsutvikling på små steder (SMB)
 • Transport og mobilitet
 • Industri og energi

Mulige handlingstrømmer:

 • Arktisk matproduksjon
 • Samisk næringsliv
 • Reisemålsutvikling

Innmelding

Vi ønsker at maks 30 relaterte aktører skal være med I denne løsningsplattformen. Grunnen til det er at vi ønsker dedikerte, engasjerte bedrifter og aktører som vil bidra. For å dekke utgiftene knyttet til arbeidet har vi satt en deltakergebyr som oppfatter alle aktiviteter.

Innmelding skjer ved å bekrefte deltakelse til Lotte på epost: lotte.lindbjor@globalcompact.no

Deltakelse i plattformen forutsetter allerede medlemskap i UN Global Compact (eller evt. at bedriften melder seg inn) og betalt deltakergebyr.

 

 

Deltakeravgift

Kontakt oss

Regionleder og plattformkoordinator: