Bærekraftig business i Arktis: Bli med i løsningsplattformen

Publisert 11.12.2019 av UNGC Norge

Den første løsningsplattformen til UN Global Compact Norge er lansert, og først ut er Arktis!

Bærekraftig business i Arktis Bærekraftig business i Arktis

Fra ord til handling

Næringslivet er en del av løsningen for fremtidens utfordringer, og har en viktig rolle om vi skal nå bærekraftsmålene innen fristen i 2030. Vi må gå fra et overordnet fokus og snakk om at “noe må gjøres” til handling. Det gjør løsningsplattformen Bærekraftig Arktis ved å sette regionens kloke hoder sammen med ressurser som Innovasjon Norge og NHO for å finne gode løsninger og forretningsmuligheter.  

Qvænbrygg i Vadsø planlegger å bruke avfall og biprodukter av ølproduksjon til å produsere utvalgte grønnsaker inne hele året. Varanger kraft skal lansere et program for å gjøre om vind til hydrogen og deretter til energi. Begge er eksempler på at det skjer mye spennende i Nord-Norge på bærekraftsfeltet allerede. Likevel er en forsterket satsing på bærekraftige løsninger i landsdelen helt nødvendig. Hva er en løsningsplattform, hvorfor Arktis og hvem kan være med? Det får du svaret på her. 

 

Hva er en løsningsplattform?

En løsningsplattform i UN Global Compact-regi er tuftet på ideen om at skal vi nå bærekraftsmålene innen 2030, så må vi gjøre bærekraft til business. Bedrifter må kunne tjene penger på samfunns- og klimaproblemene vi står ovenfor. En løsningsplattform er kort sagt et nettverk eller en arbeidsgruppe som finner konkrete løsninger på bærekraftsutfordringer. Et nettverk på tvers av bransjer, fagområder og interesser. Hver løsningsplattform er unik – men alle har på sin måte fokus på bærekraft. Felles for alle nettverkene er at de samler ulike mennesker, bedrifter og aktører, som kanskje ikke ville samarbeidet ellers. Når de kloke hodene er samlet, begynner det virkelige arbeidet. Da må deltakerne jobbe sammen, for å finne og identifisere utfordringer, muligheter og løsninger knyttet til bærekraft. 

 

Løsningsplattformen Bærekraftig Business i Arktis forklart i tre steg

  • Først gjøres en konsekvens- og mulighetsanalyse for bærekrafts-og klimautfordringene i Nord-Norge. Hensikten er å finne ut hvor skoen trykker. Hvilke områder er mest utsatt og hvor er det flest muligheter. 
  • Så samles alle som driver eller ønsker å drive bærekraftig business i Arktis. For å skape et best mulig lag vil vi også ha med alle som indirekte jobber for det, enten de finansierer, transporterer eller tilrettelegger for nærinsgliv i Nord- Norge. Sammen skal deltakerne i løsningsplattformen finne løsninger som både løser utfordringer vi står overfor og som også kan danne utgangspunkt for næringsutvikling i regionen. Dette vil kreve åpen dialog og holdning. Dilemmaer som gruve- og reinsdrift, masseturisme, småskalaturisme og landbasert vindkraft er eksempler på ting som kan tas opp. 
  • Det siste steget er å gå fra ord til handling ved å sette til verks løsningene, eller oppskalere allerede eksisterende løsninger på bærekraftsutfordringer i regionen. I tredje fase vil det også være aktuelt å utvide plattformen til å også gjelde bedrifter og aktører i arktiske områder som ligger i andre land.  

 

Hva skal plattformen handle om?

Poenget med en løsningsplattform er at deltakerne i samarbeid med prosesslederen skal finne ut av hvilken retning plattformen skal ta. Kanskje finner man ut at man vil gå helt ned i materien på ett område. Kanskje finner man ut at man vil gå en retning, men ikke fordype seg helt. Dette vil bli klart i løpet av det første steget. Vi har likevel definert noen områder som deltakerne kan velge å gå videre på:  

 

Bærekraftig næringslivsutvikling på små steder 

Mye av bærekrafts- og innovasjons- og næringslivssatsing er sentrert rundt store steder. Vi vil i arbeidsgruppen utforske «småstedsfordelen» og se hvordan små steders egenart kan være en sentral ressurs i utviklingen av et bærekraftig næringsliv både i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Små og mellomstore bedrifter (SMBer) utgjør rundt halvparten av verdiskapningen i Norge generelt og er viktige aktører å få med på «bærekraftsdugnaden».  

 

Bærekraftig reisemålsutvikling 

Det er forventet en storstilt vekst i reiselivet i Arktis i årene som kommer. Finnmark er i en unik posisjon, men naturen er svært sårbar. Det er en kraftig satsing på reisemålsutvikling og de store negative effektene av reiselivet har enda ikke manifestert seg i regionen. Dette gjelder også noen områder i Troms og Nordland, men der er det også områder som allerede har opplevd slitasje og store utfordringer knyttet til reiselivet. Dette utgangspunktet vil være uhyre interessant med tanke på å utvikle løsninger for bærekraftig reisemålsutvikling som tar utgangspunkt i å bevare snarere enn å reparere.  

Arktisk samferdsel 

Mye av arbeidet på å utvikle framtidsrettede og bærekraftige samferdselsløsninger er sentrert rundt urbane sentra. Samtidig vet vi at det er særlige utfordringer knyttet til å sikre bærekraftige løsninger på områder med lav befolkningstetthet og store avstander.  

Samisk næringsliv 

Samisk næringsliv vil kunne defineres på en rekke ulike måter og et område vi må jobbe en del med å definere nærmere i nært samarbeid med samiske miljøer. Vi vet samtidig at det på en rekke områder er særlige utfordringer knyttet til bærekraftig næringsvirksomhet og det vil være svært interessant å utforske mulighetsrommet for koordinering av arbeidet på dette området. 

 

Interregionalt samarbeid med særlig fokus på Russland 

Vi vurderer på sikt å se på muligheten til å få et større internasjonalt fokus på bærekraftig næringsutvikling i hele Arktis. 

 

Ledelse av, og partnere i løsningsplattformen

Et viktig utgangspunkt for at løsningsplattformene skal fungere er at både ledelse, koordinering, varighet og tema for hver av plattform er tydelig definert på forhånd. Samtidig er det viktig at det sikres smidighet og fleksibilitet i arbeidet i plattformene, slik at disse kan settes opp i tråd med de deltakende bedriftenes ønsker.  

Løsningsplattformen for Arktis skal ledes av Sparebanken 1 Nord-Norge. Koordinator og prosjektleder er Tinkret innovasjonsbyrå med hovedkontor i Vadsø. I tillegg kommer har vi dyktige ansatte i Global Compact som skal organisere mye av det praktiske. Løsningsplattformen er organisert som en arbeidsgruppe med ledelse av Sparebanken 1 Nord-Norge og Tinkr. Det vil si at det ikke er et eget styre for plattformen, men at de er underlagt- og rapporterer til sekretariatet i UN Global Compact Norge.  

Finnmark Fylkeskommune, Innovasjon Norge Arktis og NHO Arktis er også med på laget. De er partnere som gjør løsningsplattformen mulig. De sitter også med mye kompetanse som bedriftene i plattformen kan dra god nytte av.  

 

Hvem kan bli med?

Det korte svaret er at alle kan bli med. Men det er ikke helt riktig. Hovedkriteriet er at man driver eller ønsker å drive bærekraftig business i Nord-Norge. Enten du driver en liten bedrift som driver økoturisme, er en stor bedrift som driver med kraftutvikling, eller alt der imellom vil vi ha deg med på laget. Vi vil også ha med de som indirekte driver business i Arktis, om det er ved innvesteringer, leveranser eller frakt. Man må også være medlem i UN Global Compact, hvis du ikke allerede er medlem kan du enkelt melde deg inn og lese mer her. 

Når og hvordan setter vi i gang?

Forhåpentligvis tenker du allerede: “dette vil jeg være med på, hvordan setter jeg i gang?”. Det er enkelt. Du melder deg på her: http://bit.ly/2PiycbD. Da vil du bli kontaktet for å bekrefte deltakelse. Deretter settes første møtet opp i samråd med deltakerne på nyåret. Hvis du ikke helt har skjønt greia og ikke har blitt helt overbevist enda, kan du gjøre tre ting. Du kan enten lese mer om hvorfor bli medlem i UN Global Compact her, lese mer om løsningsplattformer her eller ta kontakt med oss eller en av våre samarbeidspartnere i plattformen for å en prat.  

Det gylne året for denne plattformen blir 2020. Men det er muligheter for forlengelse til tre år eller i tråd med vedtak i styret til UN Global Compact Norge, alt ettersom hvordan plattformen utvikler seg.