Fersk verdensomspennende CEO-undersøkelse viser at næringslivet står dårlig rustet for å møte klimautfordringene – kommer med fem krav til COP26-forhandlingene

Publisert 28.10.2021 av UNGC Norge

Toppledere i privat sektor sliter med å akselerere klimaambisjonene sine selv om nesten tre fjerdedeler (73%) sier de føler et økende press til å handle.Fem punkter blir særlig viktigfor næringslivet underCOP26viser en fersk CEO-undersøkelse.Spørreundersøkelsen er verdens mest omfattende.UN Global Compact Norgeberklima- og miljøminister Barth Eide ognæringsminister Vestrefølge opppunkteneher hjemme.

UN Global Compact og Accenture har lansert sin årlige CEO-studie, en omfattende kvantitativ studie kombinert med dyptgående intervjuer med mer enn 1200 ledere fra 113 land og 21 industrier. Fra Norge er Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro og Sigve Brekke i Telenor blant deltakerne.

– Studien fra 2019 viste at bedriftsledere var langt fra å levere på sine klimamål. I årets studie er bildet om mulig enda dystrere. Markedet møter store utfordringer med økt frekvens og intensitet av klimarelaterte katastrofer og presset på å levere på bærekraft er større enn noen gang. Globale forsyningskjeder støter på stadig flere utfordringer. Kombinert med Covid-19 pandemien betyr dette at mange bedrifter er dårlig forberedt på den kommende virkeligheten, sier Kim Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge. 

Halvparten (49 %) av topplederne sier at en av de største risikoene de har er avbrytelser i leveringskjeden grunnet ekstremvær, men bare 7 % sier at de har varslingssystemer på plass for å forberede seg på disse typer risikoer.

71 % sier at de aktivt jobber mot null-utslipp og litt over halvparten (57 %) mener at de opererer i tråd med å nå 1,5 graders målet. Samtidig har bare 2% av de spurte satt opp vitenskapsbaserte klimamål som er godkjent av forskerpanelet i Science-Based Target Initiativet (SBTi). 74% av topplederne svarte at de allerede har startet implementeringen av nye og sirkulære forretningsmodeller, og 81% svarte at de utvikler nye bærekraftige produkter og tjenester.

–Å gjennomføre det grønne skiftet er vår viktigste utfordring dette tiåret, men også vår største mulighet. Kunnskapsintensiv industri basert på fornybar energi gir Norge et sterkt internasjonalt konkurransefortrinn. Gjennom grønn industriutvikling basert på ren kraft kan vi skape arbeidsplasser og eksportinntekter og samtidig bidra til å kutte utslipp hjemme og ute. Lønnsomhet og bærekraft kan og må gå hånd i hånd, og mulighetene i det grønne skiftet åpenbarer seg her og nå, sier Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Norsk Hydro.

Undersøkelsen spør også lederne hva de trenger for å kunne akselerere den bærekraftige utviklingen. Felles er et sterkt ønske om en stat som tydelig tilrettelegger for det private næringslivet i å nå sine bærekraftsmål, noe de fleste (82%) mener de ikke får nå. Topplederne mener fem punkter blir særlig viktig for de som møtes rundt forhandlingsbordet under COP26, og for å nå Paris-avtalen:

  1. Tilpasse de nasjonale klimamålene slik at de er i tråd med å nå 1,5 graders målet.
  2. Forbedre det globale samarbeidet rundt mekanismene for prissetting av karbon i tråd med Parisavtalen.
  3. Møte og overgå målet på 100 milliarder USD i klimafinansiering til lavinntektsland.
  4. Etablere felles standarder for beskyttelse av biologisk mangfold og legge til rette for naturbaserte løsninger.
  5. Øke næringslivets engasjement i utformingen av klimapolitikk for å oppnå et større samarbeid innen klimatiltak.

– Det er ingen tvil om at næringslivet spiller en nøkkelrolle i å nå Paris-avtalen. For å få til dette må stat og næringsliv samarbeide ytterligere. Den nye regjeringen har kommet med mange lovnader, og vi forventer nå at de leverer. Trygge rammebetingelser gjennom forsterkete klimamål for Norge og økt CO2-avgift blir viktig. Regjeringen må også stille opp og vi forventer en klar økning i norske bidrag til klimafinansiering i lavinntektsland av klima- og miljøminister Espen Barth Eide under klimatoppmøtet i Glasgow. Vi oppfordrer også Vestre til å samkjøre de 180 ordningene i virkemiddelapparatet, mekanismer for risikoavlastning, og en økt satsing på naturens egne løsninger for å lagre karbon, som tang- og tareproduksjon i Norge, avslutter Gabrielli.

Høydepunkter, tall og grafikk fra rapporten er tilgjengelig her, men blir lansert i sin helhet 1. november. Det er knyttet mye spenning til FNs klimatoppmøte, COP26, som går av stabelen 31. Oktober – 12. November i Glasgow.

Om UN Global Compact-Accenture 2021 CEO Study

Undersøkelsen representerer mer enn et tiår med forskning på bærekraftig næringsliv. Sammenmed UN Global Compacts Progress Report utgjør de verdens mest omfattende forskning til dags dato om næringslivets bidrag til bærekraftsmålene. Denne utgaven av rapporten er verdens største forskningsprogram for ledere innen bærekraft. Den inkluderer 1232 ledere i 113 land gjennom 21 ulike bransjer. De kommer her med sitt ufiltrerte perspektiv på privat sektors bidrag til klimatiltak.

 

Om UN Global Compact Norge:  

UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv. Norgeskontoret ble opprettet høsten 2019, og har over 300 medlemmer deriblant 30 av de 40 største i Norge. UN Global Compact er både verdens og Norges største bedriftsnettverk for bærekraft med over 14.000 bedriftsmedlemmer globalt. I Norge hjelper organisasjonen sine medlemmer i bærekraftsarbeidet, gjennom ulike innovasjonsarenaer kalt løsningsplattformer, kurs, informasjon og arrangementer.

 

For mer informasjon eller intervjuforespørsel, kontakt:

 

 

Pressebilder av Kim Gabrielli kan lastes ned her og krediteres Moment Studio, for Hilde Merete Aashehim,  konsernsjef i Hydro se her.