Nasjonal havplattform for bærekraftig næringsliv

Denne plattformen tilrettelegger for at bærekraftig næringsliv bidrar til et produktivt og sunt hav. Plattformen følger fem arbeidsstrømmer etter modell av den globale havplattformen. Vi er for øyeblikket i vår andre syklus. For mer informasjon, klikk her.  

Fremtidens næringsliv trenger et sunt og produktivt hav

UN Global Compact Norges nasjonale havplattform samler ledende aktører fra næringsliv, akademia og det offentlige for et produktivt og bærekraftig hav. Arbeidet med den norske plattformen bygger på UN Global Compacts Ocean Business Principles og globale havplattform. Ta kontakt med plattformens koordinator Abhi Manimaran på abhimanyu.manimaran@globalcompact.no for spørsmål eller ønske om deltakelse.

 

 

Deltakelse i plattformen gir deg og bedriften din flere fordeler:

 • Bredt innblikk i megatrender, nye forretningsmodeller og samarbeid på havområdet
 • Tett tilknytning til UN Global Compacts globale havplattform, rapporter og eventer
 • Mulighet til å delta som en av maks 30 engasjerte og dedikerte bedrifter i et nasjonalt nettverk på havområdet
 • Delta i en nøye planlagt prosess kjennetegnet av kvalitet, som er ledet av UN Global Compact Norge og fasilitert av PwC Norge
 • Oversikt over pågående politikkutforming og bransjeoverskridende businessinitiativ på feltet
 • Utveksling av erfaringer på tvers av bransjer
 • Mulighet til å gi innspill til og være med å forme både nye politikkutforming og bransjeoverskridende businessmuligheter
 • Deltakelse på minst tre workshops i 2020
 • Deltakelse i videre aktiviteter i plattformen høsten 2020, som blir lansert etter hvert.

 

Hva er havplattformen?

Skal verden nå bærekrafts- og klimamålene er havet helt avgjørende. Den globale havplattformen til UN Global Compact har identifisert følgende områder for en særlig innsats:

     1. Sporbar sjømat
     2. Grønn skipsfart
     3. Fornybar energi
     4. Kartlegging av havet
     5. Forhindre avfall og plast fra å havne i havet

     

  Disse fem områdene vil også være styrende for arbeidet, i form av arbeidsstrømmer i den norske plattformen. Det settes opp arbeidsgrupper på hvert av områdene for å omsette disse i konkrete forretningsmuligheter og -løsninger for bedrifter. I tillegg settes det opp en arbeidsgruppe som ser nærmere på rammebetingelser knyttet til de fem områdene.

Plattformen ledes av Cermaqs bærekraftssjef Wenche Grønbrekk og koordinator er Abhimanyu Manimaran og Karan Sawhney. For deltakelse eller spørsmål ta kontakt på: abhimanyu.manimaran@globalcompact.no.

Hvorfor en norsk havplattform?

En av de store utfordringene med bærekrafts- og klimamålene er hvordan vi omsetter dem i praksis og hvordan de rent konkret blir gjort om til businessmuligheter. Havplattformen tilrettelegger på tvers av bransjer, for å finne fram til hvordan havrelaterte bærekraftsutfordringer kan bli til business og lønnsomme forretningsmuligheter. I tillegg vil plattformen se nærmere på hvilke endringer det er behov for i rammebetingelsene knyttet til næringsvirksomhet til havs.

Norske medlemmer av havplattformen

Plattformens aktiviteter

22. januar 2020 ble det avholdt kick-off-møte for den norske plattformen. Her er planen for det videre arbeidet i 2020.

12. mai: første arbeidsmøte

 • Presentasjon av plattformen inkludert fordeler og muligheter det gir deltakerne.
 • Diskusjon blant deltakerne om fokus i de fem «action tracks»/arbeidsgruppene.

Juni: Idéskapningsfase  

 • 17. juni  – Første idéskapnings- workshop i shipping og offshore energi 
 • 18. juni  – Første idéskapnings- workshop i sjømat og havkartlegging
 • 19. juni  – Første idéskapnings- workshop i havplast 

 

Aktivitet og resultater:

Idéskapningsfasen resulterte i 5 workshops tilrettelagt av PwC for å identifisere utfordringene i arbeidstrømmer. Dette sammen med 25 dedikerte bedrifter og organisasjoner som aktivt deltok og samarbeidet for å komme opp med nye løsninger. De 5 workshopene skapte 37 nye muligheter for samarbeid som blant annet inkluderte gjennomføring av pilotprosjekter.

Eksempler på initiativ som skal bli utviklet høsten 2020:

 • Pilotprosjekter knyttet til bruk av tang, tare, lavtrofiske og mesopelagiske ressurser i fôr i havbruk 
 • Pilotprosjekter for å teste nye, bærekraftige plastprodukter i lys av kartleggingen av kvalitetsbehov for spesifikke bruksformål

Juni – august: Idémyldring og løsningsutvikling

18, 19 og 20.august: 

 • 3 workshops om «strategisk partnerskap» for å identifisere hvilke muligheter som finnes innenfor bærekraftig bedrifter og forskjellige arbeidstrømmer.

 

September – desember: realiseringsfase

 • Ulike initiative vil bli opprettet ut fra idémyldrings -møtene. Bedrifter kan bli invitert til å danne arbeidsgrupper for å sikre at disse løsningene blir implementert gjennom samarbeid.
 • Arbeidsgruppene vil møtes hver 15. dag for å diskutere framdriften og hva som må til for å implementere disse initiativene. 

 

 

 

Innmelding i havplattformen

Vi ønsker at maks 30 havrelaterte aktører skal være med i den nasjonale havplattformen til UN Global Compact Norge. Grunnen til det er at vi ønsker dedikerte, engasjerte bedrifter og aktører som vil bidra. For å dekke utgiftene knyttet til arbeidet har vi satt en deltakergebyr som oppfatter alle aktiviteter i 2020:

Deltakergebyr 2020:

Bedrifter med omsetning på NOK 250 millioner eller mer: NOK 30.000,- Inkluderer deltakelse fra opptil tre representanter fra bedriften.
Bedrifter med omsetning under NOK 250 millioner: NOK 10.000,-
Organisasjoner, offentlige aktører: NOK 10.000,-
Kunnskapsaktører: Etter avtale

Ved deltakelse i mer enn en løsningsplattform i regi av UNGC Norge, er det halv pris på gebyret for deltakelse i videre plattformer.

Innmelding:

Innmelding skjer ved å bekrefte deltakelse til Abhimanyu eller Karan Sawhney på epost: abhimanyu.manimaran@globalcompact.no eller  karan.sawhney@globalcompact.no. Deltakelse i havplattformen forutsetter allerede medlemskap i UN Global Compact (eller evt. at bedriften melder seg inn) og betalt deltakergebyr.

Dokumenter

Kontakt oss

Plattformkoordinator