Bærekraftsnettverk for styremedlemmer

UN Global Compact Norge, Skift, DNV og Futureboards lanserer «Bærekraftsnettverk for styremedlemmer».

 

Nettverket er for styremedlemmer som ønsker å lære mer om hvorfor og hvordan bærekraftsmålene kan integreres i styrets arbeid. Nettverket tilbyr en arena der styremedlemmer, investorer og toppledere kan dele kunnskap og erfaringer, og sammen finne gode løsninger for å nå bærekraftsmålene.

I stortingsmelding 8 (Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping) blir det understreket at FNs bærekraftsmål «vil berøre de fleste selskapene i statens portefølje. Det avgjørende for staten at selskapene forblir konkurransedyktige, effektive og relevante på sikt. For å bidra til dette må selskapene gis tilstrekkelig handlingsrom for å tilpasse seg endrede omgivelser. Dette er reflektert i statens forventninger til selskapene.»

Det er oppmuntrende at flere bedrifter inkluderer samfunnsansvar og bærekraft i deres strategi. På den andre siden viser undersøkelser at strategiene ikke oppfyller målene om bærekraftig virksomhet. De samme studiene peker også på manglende bærekraftskompetanse blant toppledere og styremedlemmer. For å adressere disse problemstillingene, skal nettverket muliggjøre:

  • Lærings- og diskusjonsarenaer, som masterclass forelesninger, debattpaneler, seminarer, workshops og webinarer.
  • Utvikling av anbefalinger og retningslinjer for bærekraftig virksomhet.
  • Samling og distribusjon av relevant forskning, artikler, dokumentasjon o.l.

Grunnleggende partnere av nettverket er FutureBoards og medstiftere DNV, UN Global Compact Norge og SKIFT. Målet for programmet er å styrke bærekraftskompetansen i styrerommene. Programmet er tilrettelagt av FutureBoards og DNVs rådgivende styre, ledet av Sven Mollekleiv.